Verlofaanvraag

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
De leerlingen die op onze school staan ingeschreven zijn verplicht aan alle onderwijsactiviteiten deel te nemen. Echter in enkele gevallen kan door de ouders bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) om vrijstelling van het bijwonen van bepaalde lessen worden gevraagd. Vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden.

 

voor verdere informatie: zie onze schoolgids