Medezeggenschapsraad - GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een participatieorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die mee beslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Concreet overlegt de medezeggenschapsraad met de directie over onderwerpen zoals de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Het MR team bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. Een teamlid en een ouderlid hebben zitting in de GMR.
De MR bestaat uit:

Team

Suzanne Kateman - Voorzitter;
Margriet Storkhorst - Penningmeester en lid GMR;

Dorothé Pes

Robert L'Ami

 

Ouders

Lonneke Grob
Yvette Hondijk
Peggy Peters

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Omdat er in onderwijsinstellingen geen ondernemingsraad aanwezig is, wordt deze functie door de MR overgenomen. Dat betekent dat de MR zaken, die het personeel, de leerlingen en de ouders van de leerlingen van de ‘t Scathe aangaan behandelt. Aan de orde kunnen bijvoorbeeld komen de organisatie van de school, de aanstelling of ontslag van schoolpersoneel en de regeling van de vakantie. Voor bepaalde onderwerpen is instemming van de MR nodig voordat het bestuur tot uitvoering over kan gaan. Verder dient de MR als aanspreekpunt voor ouders. Binnen de MR kunnen alle zaken die de school aangaan besproken worden. Hierbij kan men denken aan het lesrooster, de samenstelling van de leermiddelen, de schoonmaak frequentie van de klaslokalen, aspecten ten aanzien van veiligheid. Op al deze onderwerpen kunnen de ouders evenals de leerkrachten invloed uitoefenen. Ook heeft de MR een controlefunctie. In de Wet op Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd dat de MR inzage heeft in alle financiële stukken van de school. Verder controleert de MR de uitvoering van het schoolbeleid in de breedste betekenis van het woord. 

MR vergaderingen zijn openbaar, de notulen zijn te lezen op deze website en bij het prikbord van de kleuters.
Het komende schooljaar zullen wij vooral aandacht besteden aan De Lumpsum financiering entussenschoolse opvang, verder de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het formatieplanen de begroting.
De MR behandelt geen individuele gevallen, maar u kunt de leden van de MR of het nu de team- of oudergeleding is, gerust benaderen bij zaken die u als probleem ervaart. De MR ende kritiek.

Alle vergaderingen worden op school gehouden, aanvang 20.00 uur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is ingesteld door het bevoegd gezag van scholen, om zaken die alle scholen onder haar bestuur betreffen makkelijker, directer en eenduidig te regelen. Dit wordt aangeduid als het 'gemeenschappelijk belang'. Het zijn echter de medezeggenschapsraden die bepaald hebben welke bevoegdheden de GMR krijgt toegewezen. Zij hebben een keuze gemaakt, op basis van hun afwegingen. Het bestuur is slechts op hoofdlijnen actief. Zij heeft haar bevoegdheden grotendeels gemandateerd aan de algemeen directeur. Elk belangrijk besluit wat de algemeen directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de algemeen directeur.